1396/12/20 در ساعت 21:09:27

یک بار مصرف برای هر بار مصرف

ما پس از ارتباط با مشتری، نمونه ای از فعالیت های خود را برای انتخاب نوع، سایز و جنس سفارش، برای او می فرستیم و طرح خود را با توجه به سفارش مشتری ارایه می کنیم که در صورت عدم تایید، مجددا طراحی شده و ارایه می شود.

یک بار مصرف برای هر بار مصرف

ما پس از ارتباط با مشتری، نمونه ای از فعالیت های خود را برای انتخاب نوع، سایز و جنس سفارش، برای او می فرستیم و طرح خود را با توجه به سفارش مشتری ارایه می کنیم که در صورت عدم تایید، مجددا طراحی شده و ارایه می شود. پس از تایید نهایی، مراحل فرم بندی شامل چاپ و برش انجام می گیرد و محصول به انگیزه ی تولید، بسته بندی، انتقال به انبار و فرستادن برای مشتری راهی کارخانه خواهد شد. ما معتقدیم که تک تک مشتری ها مهم هستند و دلمان می خواهد تا آنها هر بار برای استفاده از محصولات پاپک مشتاق ببینیم.

0%